Friday, February 19, 2010

Maulid - Nik Aziz

ARKIB : 16/02/2010

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0216&pub=Utusan_Malaysia&sec=Politik&pg=po_10.htm

Nik Aziz kian menyimpang?
KOTA BHARU 15 Feb. - Sikap Menteri Besar, Nik Abdul Aziz Nik Mat yang memperkecilkan sambutan Maulidur Rasul kerana menganggap ia tidak mempunyai fadilat disifatkan sebagai 'menyimpang'.
Pengasas Pondok Geting, Abdullah Sa'amah berkata, ini kerana memperingati Nabi Muhammad merupakan sunat muakad yang tertinggi dalam menghayati sejarah serta perjuangan baginda yang dapat menginsafkan diri setiap umat Islam.
Sehubungan itu, beliau menganggap sebarang pandangan yang menganggap hari keputeraan baginda itu tidak perlu disambut sebagai bertentangan dengan akidah.
"Dia termasuk dalam orang yang mengharamkan ijtihad kerana hukum ini ialah dalam empat perkara iaitu al-Quran, hadis, sunnah dan kias (ijtimak ulamak).
"Siapa yang menolak ini tak bolehlah kerana boleh diibaratkan macam sesat jadi bila sesat wajib kita tentang," ujar beliau di sini hari ini.
Abdullah yang lebih dikenali sebagai Tok Guru Haji Lah mengulas mengenai kenyataan Nik Abdul Aziz yang juga Mursyidul Am Pas mengenai sebab utama Maulidur rasul tidak disambut di negeri ini.
Ketika ditemui semalam, Nik Abdul Aziz berkata, bulan Maulud tidak mempunyai fadilat dan sebarang kelebihan berbanding bulan Ramadan.
Bagaimanapun beliau berkata, corak pentadbiran yang diamalkan kerajaan negeri telah menerapkan nilai Maulud yang sebenarnya.
Abdullah menjelaskan, Maulidur rasul perlu disambut sebagai tanda orang Islam menyayangi baginda dan mengeratkan hubungan kerohanian antara baginda dengan umatnya.
Tegasnya, Allah sendiri memuliakan nabi maka adalah sunat bagi umat manusia turut meraikan hari kelahiran baginda.
"Apa ini maulud..maulud merupakan perhimpunan untuk memuji dan memperingati hari kelahiran nabi dengan mengadakan jamuan sedekah dan membaca kisah-kisah mengenai nabi.
"Nabi tak pernah larang dan tak pernah suruh tetapi zaman sahabat baginda dulu mereka meraikan kedatangan maulud dengan cara itu," tegas beliau.

Wednesday, February 17, 2010

ULAMA ISLAM

SENARAI RINGKAS PARA ULAMA DARI KURUN PERTAMA HINGGA KURUN KE 15 HIJRIYYAH
Ulama Kurun Pertama Hijrah1. Amirul-Mu'minin Abu Bakr ^Abdullah ibn Abi Qahafah al-Siddiq 13 H.2. Amirul-Mu'minin ^Umar ibnul-Khattab al-Faruq 24 H.3. Amirul-Mu'minin ^Uthman ibn ^Affan Dhun-Nurayn 36 H.4. Amirul-Mu'minin ^Ali ibn Abi Talib 40 H.5. Al-Imam ^Abdullah ibn al-^Abbas 68 H.6. Al-Imam ^Abdullah ibn ^Umar 74 H.7. Al-Imam ^Abdullah bn Ja^far ibn Abi Talib 80 H.8. Al-Imam Anas ibn Malik 90 H.9. Al-Imam Zaynul-^Abidin ^Ali ibn al-Hasan ibn ^Ali 94 H.10. Al-Imam Sa^id ibn Musayyib 94 H.11. Al-Imam ^Awrah ibn al-Zubayr 94 H.12. Al-Imam ^Ubayd ibn ^Abdullah ibn ^Utbah ibn Mas^ud 99 H.Ulama Kurun Kedua Hijrah1. ^Umar ibn ^Abdul-^Aziz - al-Khalifatur-Rashid (Hums) - 61/63 - 101 H.2. Al-Imam Salim ibn ^Abdullah ibn ^Umar 106 H.3. Al-Imam Maymun ibn Mahran 107 H.4. Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri 125 H.5. Al-Imam Ja^far al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Zaynul-^Abidin ^Ali ibn al-Hasan ibn ^Ali 148 H.6. Al-Imam Al-Kabir Abu Hanifah al-Nu^man ibn Thabit al-Kufi (Baghdad) 80 - 150 H.7. Al-Imam Abu ^Amr Abdur-Rahman ibn ^Amr al-Awza^i 88 - 158 H.8. Al-Imam Abu ^Abdullah Sufyan ibn Sa^id al-Thawri 97 - 161 H.9. Imamul-Muhaddithin Abu ^Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn ^Amr ibn Harith 93 - 179 H.10. Al-Qadi Abu Yusuf Ya^qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari al-Kufi al-Baghdadi 113 - 182 H. 11. Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani 135 - 189 H.Ulama Kurun Ketiga Hijrah1. Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris al-Shafi^i (Mesir) 150 - 204 H.2. Al-Hafiz ^Abdullah ibn Abi Shaybah 235 H.3. Al-Imam ^Abdullah ibn Yahya ibn Mubarak 237 H.4. Al-Imam Abu ^Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani 164 - 241 H.5. Al-Sufi Dhun-Nun al-Misri 245 H.6. Al-Imam Amirul-Mu'minin fil-Hadith Muhammad ibn Isma^il al-Bukhari 256 H.7. Al-Hafiz ^Abdullah ibn Abi Dunya (Baghdad) 261 H.8. Al-Hafiz Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi 202 - 261 H.9. Al-Hafiz Abu ^Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini 273 H.10. Al-Hafiz Abu ^Isa Muhammad ibn ^Isa al-Tirmidhi 209 - 279 H.Ulama Kurun Keempat Hijrah1. Al-Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari 310 H.2. Al-Lughawi Ibrahim al-Zajjaj 311 H.3. Al-Hafiz Abu Dawud Sulayman Ibn Ash^ath al-Sijistani 230 - 316 H.4. Al-Hafiz al-Tirmidhi (Baghdad) 320 H.5. Al-Imam Abu Ja^far al-Tahawi 239 - 321 H.6. Imam Ahlis-Sunnah Abul-Hasan ^Ali ibn Isma^il ibn Abi Bishr al-Ash^ari 260 - 324 H.7. Imam Ahlis-Sunnah Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Samarqandi al-Maturidi 333 H.8. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Shafi^i 270 - 354 H.9. Al-Hafiz Abul-Qasim Sulayman al-Tabarani 260 - 360 H.10. Al-Sufi Abu ^Uthman al-Maghribi Sa^id ibn Salam 373 H.11. Al-Shaykh ^Abdul-Karim al-Qushayri 376 H.12. Al-Shaykh Abu Bakr ibn Muhammad Ishaq al-Kalabadhi al-Hanafi 380 H.13. Al-Shaykh Abu Sulayman ibn Muhammad al-Khattabi 388 H.Ulama Kurun Kelima Hijrah1. Al-Shaykh Abu ^Abdillah al-Husayn ibn al-Hasan al-Halimi al-Shafi^i 403 H.2. Al-Qadi Abu Bakr Muhammad al-Baqillani al-Maliki 403 H.3. Mufti Naysabur al-Shaykh Abut-Tayyib Sahl ibn Muhammad al-Shafi^i 404 H.4. Al-Hafiz Sahibul-Mustadrak al-Hakim Muhammad ibn ^Abdullah al-Naysaburi 405 H.5. Al-Shaykh al-Husyan ibn Husayn al-Hamadhani 405 H.6. Al-Shaykh Abu Muhammad al-Husyan ibn Ahmad ibn Al-Husayn al-Tara^ifi 405 H.7. Al-Hafiz Abu ^Ali al-Husayn ibn Ahmad ibn Muhammad al-Kashi al-Shirazi 405 H.8. Al-Imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan (Ibn Furak) 406 H.9. Al-Qadi Abu Muhammad al-Husayn ibn al-Husayn ibn Muhammad al-Istarabadhi al-Ash^ari al-Shafi^i 412 H.10. Al-Faqih Ja^far ibn al-Qasim Ja^far ibn ^Abdul-Wahid 415 H.11. Al-Shaykh Abu Muslim Ja^far ibn Bay al-Jili 417 H.12. Al-Nahwi Abu ^Ali al-Marzuqi 421 H.13. Al-Faqih Abu ^Ali al-Husayn ibn ^Abdullah al-Bandaniji al-Shafi^i 425 H.14. Al-Ustadh Abu Mansur ^Abdul-Qahir al-Baghdadi 429 H.15. Al-Shaykh Abu Sa^d Isma^il ibn ^Ali al-Istarabadhi 440 H.16. Al-Faqih Abul-Khayr Ja^far ibn Muhammad Ibn ^Uthman al-Marwazi 447 H.17. Al-Shaykh ^Ali ibn Khalaf al-Maliki (Ibn Battal) 449 H.18. Shaykhul-Islam Abu ^Uthman Isma^il ibn ^Abdur-Rahman ibn Ahmad al-Sabuni 449 H.19. Al-Shaykh Abul-Hasan ^Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi 450 H.20. Al-Shaykh Bay ibn Ja^far Ibn Bay al-Jili 452 H.21. Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn Husayn al-Bayhaqi (Naysabur) 458 H.22. Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali Ibn Thabit ibn Ahmad ibn Mahdi al-Shafi^i al-Khatib al-Baghdadi 463 H.23. Al-Shaykh Abu ^Ali Hassan ibn Sa^id ibn Hassan al-Makhzumi al-Haji 463 H.24. Al-Shaykh Abul-Qasim ^Abdul-Karim ibn Hawazin al-Qushayri 465 H.25. Al-Shaykh Abur-Rida Muhammad ibn Mahmud al-Tarazi *dilahirkan dalam tahun 469 H.26. Al-Mutakallim Abul-Muzaffar al-Isfarayini 471 H27. Al-Shaykh Abu Sa^d Isma^il ibn ^Abdul-Qahir al-Atrush al-Isma^ili 471 H.28. Al-Imam Abu Ishaq al-Shirazi 472 H.29. Al-Shaykh Badil ibn ^Ali ibn Badil al-Barzandi 475 H.30. Al-^Alim Abul-Qasim Isma^il ibn Mus^adah ibn Isma^il al-Isma^ili al-Jurjani 477 H.31. Imamul-Haramayn Abul-Mu^ali ^Abdul-Malik ibn ^Abdullah al-Juwayni 478 H.32. Al-Faqih Abu Sa^id al-Mutawalli al-Shafi^i 478 H.33. Al-Faqih al-Husayn ibn ^Abdur-Rahman ibn al-Husayn al-Nihi al-Shafi^i 480 H.34. Al-Shaykh Abu Muhammad Isma^il ibn al-Fudayl al-Fudayli al-Harawi 488 H.Ulama Kurun Keenam Hijrah1. Al-Shaykh Abul-Fath Muhammad ibn Mahmud ibn al-Hasan al-Qazwini 501 H.2. Al-Lughawi Abul-Qasim al-Husayn ibn Muhammad (al-Rajib al-Asfahani) 502 H.3. Al-Shaykh Abul-Fadl Muhammad ibn Qinan ibn Hamid al-Anbari 503 H.4. Al-Imam Hujjatul-Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tusi al-Ghazali 505 H.5. Al-Shaykh Abu ^Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Husayn 507 H.6. Al-Shaykh Abul-Ma^in Maymun ibn Muhammad al-Nasafi 508 H.7. Al-Imam Abul-Qasim Sulayman (Salman) ibn Nasir al-Ansari al-Naysaburi 512 H.8. Al-Shaykh Abul-Wafa' ^Ali ibn ^Aqil al-Baghdadi al-Hanbali 513 H.9. Al-Shaykh Abun-Nasr ^Abdur-Rahim ibn ^Abdul-Karim al-Qushayri 514 H.10. Al-Shaykh Abul-Fath Muhammad ibn Muhammad ibn ^Ali al-Khuzaymi 515 H.11. Al-Shaykh Muhammad ibn ^Ali Ibn Muhammad al-Larizi 518 H.12. Al-Muhaddith Abul-Hasan Muhammad ibn Marzuq al-Za^farani 519 H.13. Al-Shaykh Abul-Walid Muhammad ibn Ahmad al-Maliki (datuk Ibn Rushd) 520 H.14. Al-Muhaddith Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Fashani al-Marwazi 529 H.15. Al-Faqih Abul-Husayn Muhammad ibn Muhammad al-Sahluki 530 H.16. Al-Shaykh Abu ^Abdillah Muhammad ibn al-Fadl ibn Ahmad al-Farawi al-Naysaburi (Faqihul-Haram) 530 H.17. Al-Qadi Muhammad ibn Muhammad al-Wasiti 530 H.18. Al-Shaykh Abul-Futuh Muhammad ibn al-Fadl ibn Muhammad ibn al-Mu^tamid al-Isfarayni 533 H.19. Al-Shaykh Abu Nasr Muhammad ibn Mahmud al-Sarakhsi 534 H.20. Al-Shaykh Muhammad ibn al-Muntasir ibn Hafs al-Nuqani 535 H.21. Al-Muhaddith Abu Hafs Najmud-Din ^Umar ibn Muhammad al-Nasafi 537 H.22. Al-Shaykh Abu ^Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Madini 537 H.23. Al-Qadi Abu Bakr Muhammad ibn al-Qasim ibn al-Muzaffar al-Shahrawarzi 538 H.24. Al-Shaykh Abuth-Thana' Mahmud ibn Zayd al-Hanafi 539 H.25. Al-Faqih Abu Abdillah Muhammad ibn ^Ali ibn Muhran al-Jazari 540 H.26. Al-Qadi Abu Hashim Muhammad ibn Muhammad ibn ^Abdullah al-Sawi 541 H.27. Al-Shaykh al-Najib Muhammad ibn Muhammad ibn Abul-Qasim al-Bukhari 542 H.28. Al-Qadi Abu Bakr Ibn al-^Arabi al-Maliki al-Andalusi 543 H.29. Al-Qadi ^Iyad ibn Musa al-Maliki (Marrakesh) 544 H.30. Al-Shaykh Abus-Sa^adah Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn al-Qasim 544 H.31. Al-Qadi Abul-Fadl Muhammad ibn ^Umar ibn Yusuf ibn Muhammad al-Armawi 547 H.32. Al-Shaykh Muhammad ibn ^Abdul-Karim al-Shahrastani 548 H.33. Al-Hafiz Abu Tahir Muhammad ibn Muhammad ibn ^Abdullah al-Marwazi 548 H.34. Al-Shaykh Abul-Fath Muhammad ibn al-Fadl ibn ^Ali al-Marishki (al-Fakhr) 549 H.35. Al-Shaykh Abul-Hasan Muhammad ibn al-Mubarak al-Baghdadi (Ibn Abul-Baqa') 552 H.36. Al-Shaykh Abul-Futuh Muhammad ibn Muhammad ibn ^Ali al-Hamadhani 555 H.37. Al-Shaykh Abu ^Abdillah Muhammad ibn ^Umar ibn Muhammad ibn Muhammad al-Shashi 556 H.38. Al-Ghawth al-Sayyid al-Shaykh Muhyid-Din Abu Muhammad ^Abdul-Qadir al-Jilani (atau al-Jaylani) ibn Abi Salih Musa ibn Abi ^Abdillah ibn Yahya al-Zahid ibn Muhammad ibn Dawud ibn Musa ibn ^Abdullah ibn Musa al-Jun ibn ^Abdullah al-Muhd ibn al-Hasan al-Muthna ibn Amirul-Mu'min ^Ali ibn Abi Talib 471 - 561 H.39. Al-Faqih Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Barawi 567 H.40. Al-Shaykh Sirajud-Din ^Ali ibn ^Uthman al-Awshi al-Hanafi 569 H.41. Al-Hafiz Abul-Qasim ^Ali ibn al-Hasan ibn Hibatullah al-Dimashqi (Ibn ^Asakir) 571 H.42. Al-Imam al-Sayyid Ahmad al-Rifa^i ibn al-Sultan ^Ali Abul-Hasan ibn Yahya al-Maghribi ibn al-Thabit ibn al-Hazim ibn Ahmad ibn ^Ali ibn Abul-Mukarim Rifa^ah al-Hasan al-Makki ibn al-Mahdi ibn Muhammad Abul-Qasim ibn al-Hasan ibn al-Husayn Ahmad ibn Musa al-Thani ibn al-Imam Ibrahim al-Murtada ibn al-Imam Musa al-Kazim ibn al-Imam Ja^far al-Sadiq ibn al-Imam Muhammad al-Baqir ibn al-Imam Zaynul-^Abidin ^Ali ibn al-Shahid al-Husayn ibn al-Imam ^Ali ibn Abi Talib 578 H.43. Al-Faqih Abu Shuja^ Muhammad ibn Munjah ibn ^Abdullah 581 H.44. Al-Hafiz Abu Musa Muhammad ibn ^Umar ibn Ahmad al-Madini 581 H.45. Al-Shaykh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn ^Abdullah al-Shahrazuri al-Mawsuli 586 H.46. Al-Nasir Salahud-Din al-Ayyubi 532 - 589 H.47. Al-Shaykh Abul-Fath Muhammad Ibn Mahmud At-Tusi 590 A.H.48. Al-Qadi Abu Shuja^ Ahmad ibn al-Husayn al-Asfahani 593 H.49. Al-Hafiz al-Mufassir Abul-Faraj ^Abdur-Rahman ibn al-Jawzi (Baghdad) 597 H.50. Al-Shaykh Muhammad ibn ^Ali ibn Muhammad al-^Uthmani (Ibnuz-Zaki) 598 H.51. Al-^Imad al-Shaykh Muhammad ibn Muhammad ibn Hamid al-Asbahani (Ibn Akhil-^Aziz) 598 H.52. Al-Shaykh Tajud-Din Muhammad ibn Hibatullah al-Makki al-Misri 599 H.Ulama Kurun Ketujuh Hijrah 1. Al-Shaykh al-Mubarak ibn Muhammad (Ibnul-Athir) 606 H.2. Al-Mufassir al-Mutakallim Abu ^Abdillah Muhammad Fakhrud-Din al-Razi 606 H.3. Al-Shaykh Fakhrud-Din ibn ^Asakir 620 H.4. Al-Shaykh Isma^il ibn Ibrahim al-Shaybani al-Hanafi 629 H.5. Al-Mutakallim Sayfud-Din al-Amidi 631 H.6. Al-Shaykh ^Umar al-Suhrawardi 632 H.7. Al-Shaykh ^Abdul-Khattab ibn Dihya 633 H.8. Al-Shaykh Jamalud-Din Mahmud ibn Ahmad al-Hasiri al-Hanafi 636 H.9. Al-Shaykh Jamalud-Din Abu ^Amr ^Uthman ibn ^Umar al-Maliki (Ibnul-Hajib) 646 H.10. Al-Shaykh Najmud-Din Mankubaras 652 H.11. Al-Shaykh Abu Shama 655 H.12. Al-Shaykh ^Abdul-^Azim al-Mundhuri (Mesir) 656 H.13. Al-Imam al-^Izz ibn ^Abdus-Salam 660 H.14. Al-Shaykh Muhammad ibn Ahmad al-Qurashi al-Hashimi 669 H.15. Al-Mufassir Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi al-Maliki 671 H.16. Al-Shaykh Diya'ud-Din Abul-^Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Qurtubi 672 H.17. Al-Shaykh Ahmad al-Badawi (Tanta, Mesir) 675 H.18. Al-Hafiz Abu Zakariyya Yahya Ibn Sharif al-Nawawi (Damsyik) 676 H.19. Al-Shaykh Zakariyya ibn Muhammad al-Ansari al-Qazwini 682 H.20. Al-Usuli al-Shaykh Ahmad ibn Idris al-Qarafi al-Maliki 684 H.21. Al-Qadi ^Abdullah al-Badawi (Shiraz) 685 H.22. Al-Shaykh al-Baydawi 685 H.23. Al-Shaykh Zaynud-Din ^Ali ibn Muhammad ibn Mansur (Ibnul-Munayyir) 695 H.24. Al-Shaykh Muhammad al-Busiri 695 H.25. Al-Shaykh al-Salih ^Abdullah ibn Sa^d (Ibn Abi Jamrah) 699 H.Ulama Kurun Kelapan Hijrah1. Al-Hafiz al-Mujtahid Taqiyyud-Din Abul-Fath Muhammad ibn ^Ali ibn Wahb al-Qushayri (Ibn Daqiqil-^Id) 702 H.2. Al-Mutakallim Ahmad ibn ^Ata'ullah al-Iskandari al-Shadhili 709 H.3. Al-Mufassir ^Abdullah ibn Ahmad al-Nasafi 710 H.4. Al-Lughawi Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi al-Misri (Ibn Manzur) 711 H.5. Al-Muhaddith ^Ali ibn Muhammad al-Baji al-Shafi^i 714 H.6. Al-Qadi Safiyyud-Din al-Hindi 715 H.7. Al-Shaykh Sharafud-Din Abun-Nur Yunus ibn Ahmad ibn Salah al-Qalqashindi 715 H.8. Al-Qadi Sirajud-Din Yunus ibn ‘Abdul-Majid ibn ^Ali ibn Dawud al-Arminti 715 H.9. Al-Faqih Muhammad ibn ^Umar ibn Makki (Ibnul-Murahhal) 716 H.10. Al-Faqih Fakhrud-Din ibn al-Mu^allim al-Qurashi 725 H.11. Al-Qadi Kamalud-Din al-Zamalkani 727 H.12. Al-Qadi Jamalud-Din Ahmad ibn Ibrahim ibn Yusuf al-Dibaji (al-Manfaluti) 730 H.13. Al-Qadi Badrud-Din Muhammad ibn Ibrahim (Ibn Jama^ah) 733 H.14. Al-Shaykh Shihabud-Din Ahmad ibn Yahya ibn Isma^il al-Kilabi al-Halabi (Ibn Jahbal) 733 H.15. Al-Shaykh ^Umar ibn Abul-Yaman al-Lakhmi al-Fakihi al-Maliki 734 H.16. Al-Shaykh Abu ^Abdillah Muhammad ibn Muhammad al-^Abdari (Ibnul-Hajj al-Maghribi al-Maliki) 737 H.17. Al-Mufassir ^Ali ibn Muhammad al-Khazin 741 H.18. Al-Malik al-Nasir Muhammad ibn Qalawun 741 H.19. Al-Hafiz Jalalud-Din Abul-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki ^Abdur-Rahman ibn Yusuf al-Dimashqi al-Mizzi 742 H.20. Al-Shaykh Husayn ibn Muhammad al-Tibi 743 H.21. Al-Shaykh ^Isa Abur-Rawh al-Zawawi 743 H.22. Al-Shaykh Ahmad ibn ^Uthman al-Jawjazani al-Hanafi 744 H.23. Al-Mufassir Muhammad ibn Yusuf (Abu Hayyan al-Andalusi) 745 H.24. Al-Shaykh Fakhrud-Din Ahmad ibn al-Hasan al-Jarabardi 746 H.25. Al-Hafiz al-Dhahabi 748 H.26. Al-Qadi Muhammad al-Sa^di al-Misri al-Akhinna'i 750 H.27. Al-Mujtahid al-Mutlaq Abul-Hasan ^Ali Taqiyyud-Din al-Subki 756 H.28. Al-Imam ^Adadud-Din ^Abdur-Rahman al-Iji 756 H.29. Al-Hafiz Salahud-Din Abu Sa^id Khalil al-^Ala'i 761 H.30. Al-Shaykh Ahmad ibn al-Husayn ibn ^Ali al-Husayni al-Anji 765 H.31. Al-Shaykh Muhammad ibn Isma‘il ibn Muhammad Badr al-Rashid al-Hanafi 768 H.32. Al-Shaykh ^Abdullah ibn As^ad al-Yafi^ al-Yamani 768 H.33. Al-Shaykh Tajud-Din Abu Nasr ^Abdul-Wahhab ibn ^Ali al-Subki 771 H.34. Al-Faqih Ibn Batutah 779 H.35. Al-Shaykh Muhammad ibn Yusuf al-Baghdadi al-Karmani 786 H.36. Al-Shaykh Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi al-Andalusi 790 H.37. Al-Shaykh Mas^ud ibn ^Umar al-Taftazani 791 H.38. Al-Imam Muhammad al-Zarkashi 794 H.39. Al-Shaykh Ibn Rajab al-Hanbali (Damsyik) 795 H.40. Al-Shaykh Burhanud-Din Ibrahim al-Maliki 799 H.Ulama Kurun Kesembilan Hijrah1. Shaykh Ifriqiya Abu ^Abdullah ibn ^Arafah al-Tunisi al-Maliki 803 H.2. Al-Mujtahid ^Alimul-Ard Sirajud-Din ^Umar al-Bulqini al-Shafi^i 808 H.3. Al-Lughawi Majdud-Din Muhammad ibn Ya^qub al-Fayruzabadi 817 H.4. Al-Hafiz Waliyyud-Din Abu Zur^ah Ahmad ibn ^Abdur-Rahim al-^Iraqi 826 H.5. Al-Faqih Abu Bakr Taqiyyud-Din al-Husni al-Shafi^i 829 H.6. Al-^Allamah ^Ala'ud-Din al-Bukhari al-Hanafi 841 H.7. Al-Faqih Ibn al-Qadi Shuhbah al-Shafi^i 851 H.8. Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-^Asqalani 852 H.9. Al-Shaykh Badrud-Din Mahmud ibn Ahmad al-^Ayni al-Hanafi 855 H.10. Al-Shaykh Jalalud-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli 864 H.11. Al-Shaykh Muhammad ibn Muhammad al-Hanafi (Ibn Amirul-Hajj) 879 H.12. Al-Shaykh Burhanud-Din Ibrahim ibn ^Umar al-Baqa‘i al-Shafi^i 885 H.13. Al-Shaykh Abu ^Abdillah Muhammad ibn Yusuf al-Sunusi 895 H.14. Al-Shaykh Ahmad Zarruq al-Fasi al-Makki 899 H.Ulama Kurun Kesepuluh Hijrah1. Al-Qadi Mustafa ibn Muhammad al-Hanafi al-Rumi 901 H.2. Al-Hafiz Muhammad ibn ^Abdur-Rahman al-Sakhawi 902 H.3. Al-Hafiz al-Mujtahid Jalalud-Din ^Abdur-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuti 911 H.4. Al-Shaykh Abul-^Abbas Shihabud-Din Ahmad ibn Muhammad al-Qastalani al-Misri 923 H.5. Al-Qadi al-Shaykh Zakariya al-Ansari al-Shafi^i 926 H.6. Al-Shaykh Jalalud-Din al-Dawwani 928 H.7. Al-Shaykh Abu ^Ali Muhammad ibn ^Ali ibn ^Abdur-Rahman al-Dimashqi (Ibn ^Iraq al-Kinani) 933 H.8. Al-Hafiz Muhammad ibn ^Ali al-Hanafi (Ibn Tulun) 953 H.9. Al-Shaykh al-Sha^rani al-Misri 973 H.10. Al-Shaykh Shihabud-Din Ahmad ibn Muhammad (Ibn Hajar al-Haytami) (Mekah) 907 - 974 H.11. Al-Shaykh Muhammad al-Khatib al-Misri 977 H.12. Al-Shaykh Ahmad ibn Muhammad al-Witri 980 H.Ulama Kurun Kesebelas Hijrah1. Al-Shaykh Shamsud-Din al-Ramli 1004 H.2. Al-Shaykh Mulla ^Ali al-Qari 1014 H.3. Al-Shaykh Mansur ibn Yunus al-Buhuti 1015 H.4. Al-Shaykh ^Abdur-Ra'uf al-Mannawi al-Shafi^i 1029 H.5. Al-Shaykh Burhanud-Din Ibrahim ibn Ibrahim ibn Hasan al-Laqqani al-Misri al-Maliki 1041 H.6. Al-Shaykh Ahmad ibn Muhammad al-Maqqari al-Tillimsani al-Maliki 1041 H.7. Al-Muhaddith Muhammad ibn ^Ali ibn ^Allan al-Siddiqi al-Shafi^i 1057 H.8. Al-Shaykh ^Abdus-Salam ibn Ibrahim al-Laqqani al-Misri al-Maliki 1078 H.9. Al-^Allamah Kamalud-Din al-Bayyadi al-Hanafi 1098 H.Ulama Kurun Keduabelas Hijrah1. Al-Shaykh Muhammad ibn ^Abdul-Baqi al-Zurqani al-Maliki 1122 H.2. Al-Qutb Mawlana Sayyidul-Awliya' al-Shaykh al-Habib ^Abdullah ibn ^Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Husayni al-Shafi^i 1132 H.3. Al-Shaykh Muhammad ibn ^Abdul-Hadi al-Sindi al-Hanafi 1138 H.4. Al-Shaykh ^Abdul-Ghani al-Nabulusi al-Dimashqi al-Hanafi 1143 H.5. Al-Shaykh Isma^il ibn Muhammad al-^Ajluni 1087 - 1162 H.6. Al-Musnid al-Muhaddith al-Shaykh Ahmad Waliyullah al-Dahlawi al-Hanafi 1176 H.Ulama Kurun Ketigabelas Hijrah1. Al-Shaykh Abul-Barakat Ahmad ibn Muhammad al-Dardir al-Maliki al-Misri 1201 H.2. Al-Hafiz al-Sayyid Muhammad Murtada al-Zabidi al-Hanafi 1205 H.3. Al-Mufti Muhammad Khalil al-Muradi 1206 H.4. Al-^Allamah Muhammad ^Arafah al-Dusuqi 1230 H.5. Mawlana Khalid ibn Ahmad al-Naqshabandi 1242 H.6. Al-Faqih Muhammad Amin ibn ^Umar al-Hanafi (Ibn ^Abidin) 1252 H.7. Al-Muhaddith ^Abdul-Latif FathuLlah al-Hanafi 1260 H.8. Al-Shaykh Muhammad ^Uthman al-Mayraghani al-Makki al-Hanafi 1268 H.9. Al-Muhaddith Muhammad ibn Darwish al-Hut al-Husayni al-Bayruti 1276 H.10. Al-Shaykh Ibrahim al-Bayjuri al-Shafi^i 1277 H.11. Al-Shakh Ahmad Marzuqi al-Maliki al-Makki [masih hidup pada] 1281 H.12. Al-Shaykh Baha'ud-Din Muhammad Mahdi ibn ^Ali al-Sayyadi al-Husayni (al-Rawwas) 1287 H.13. Al-Shaykh ^Umar ibn Muhammad al-Ansi al-Bayruti 1293 H.14. Al-Shaykh ^Abdul-Ghani al-Ghanimi al-Maydani al-Hanafi 1298 H.15. Al-Mutakallim ^Abdullah ibn ^Abdur-Rahman al-Dahlabi al-Hanafi [masih hidup pada] 1299 H.16. Al-Shaykh Muhammad ^Ulaysh al-Maliki 1299 H.Ulama Kurun Keempatbelas Hijrah1. Mufti al-Shafi^iyyah fi Makkah al-Shaykh al-Sayyid Ahmad ibn Zayni Dahlan 1304 H.2. Al-Muhaddith al-Shaykh Muhammad al-Qawuqji al-Tarabulusi al-Hanafi 1305 H.3. Al-Shaykh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Shafi^i 1316 H.4. Al-Shaykh Mahfuz ibn al-Tarmasi al-Indunisi 1338 H.5. Al-Mutakallim ^Abdul-^Aziz ibn ^Abdur-Rahman al-Sakandari 1317 H.6. Al-Shaykh ^Abdul-Basit al-Fakhuri 1323 H.7. Al-Shaykh Husayn ibn Muhammad al-Jisr al-Tarabulusi 1327 H.8. Al-Shaykh Rajib ibn Muhammad Jamalud-Din al-Bayruti 1328 H.9. Al-Shaykh Muhammad Abul-Huda al-Sayyadi 1328 H.10. Al-Shaykh Isma^il al-Rumi al-Hanafi 1330 H.11. Al-Shaykh Salim al-Bishri al-Misri al-Azhari 1335 H.12. Al-Shaykh Ahmad ibn Muhammad ibn HabibuLlah Bamba al-Baki al-Maliki (Ahmadu Bamba) 1345 H.13. Al-Shaykh ^Abdul-Majid al-Sharnubi al-Azhari 1348 H.14. Al-Mufti Mustafa ibn Ahmad al-Shatti al-Hanbali al-Dimashqi 1348 H.15. Al-Shaykh Yusuf al-Nabahani al-Bayruti 1350 H.16. Al-Shaykh Mustafa Naja al-Shafi^i 1351 H.17. Al-Muhaddith Anwar Shah al-Kashmiri al-Hanafi 1352 H.18. Al-Shaykh ^Abdul-Majid al-Maghribi al-Tarabulusi 1352 H.19. Al-Shaykh Mahmud ibn Muhammad Khattab al-Subki al-Azhari 1352 H.20. Al-Shaykh Muhammad al-Khadar al-Shanqiti 1353 H.21. Al-Shaykh ^Abdul-Fattah al-Tarabulusi 1354 H.22. Al-Mufti Muhammad Bakhit al-Muti^i al-Misri 1354 H.23. Al-Shaykh Muhammad Hasanayn Makhluf 1355 H.24. Al-Shaykh Muhammad ibn Ibrahim al-Husayni al-Tarabulusi 1362 H.25. Al-^Allamah al-Shaykh Yusuf al-Dijwi al-Azhari al-Misri 1367 A.H.26. Al-Shaykh Muhammad ^Abdul-^Azim al-Zurqani 1367 H.27. Al-^Allamah al-Shaykh Muhammad Zahid ibn Hasan al-Kawthari al-Hanafi 1371 H.28. Al-Shaykh Mustafa Wahib al-Barudi 1372 H.29. Al-Shaykh Salamah al-Qada^i al-Shafi^i 1376 H.30. Al-Hafiz al-Mujtahid Ahmad ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari al-Maghribi 1380 H.31. Al-Musnid Abul-Ashbal al-Habib Salim ibn Jundan al-Indunisi [masih hidup pada] 1383 H.32. Al-Muhaddith al-Shaykh Muhammad ^Arabi al-Tabbani al-Maliki 1390 H.33. Al-Shaykh Abu Hamid ibn Marzuq al-Makki 1390 H.34. Al-Shaykh Muhammad al-Tahir ibn ^Ashur al-Maliki 1393 H.35. Al-Shaykh ^Abdul-Karim al-Rifa^i al-Dimashqi 1393 H.Ulama Kurun Kelimabelas Hijrah1. Al-Muhaddith ^Abdullah ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari al-Maghribi 1413 H.2. Musnidud-Dunya Shaykhul-Hadith Muhammad Yasin ibn ^Isa al-Fadani 1410 H.3. Al-Hafiz al-Waliyyus-Salih al-Zahid al-Shaykh ^Abdullah ibn Muhammad al-Harari al-Shaybi 1429 H4. Al-Shaykh Tuan Guru Hj. Abdullah bin Tuan Guru Hj. Abdul Rahman Lubuk Tapah al-Kalantani (1429 H)5. Al-Shaykh Muhammad Nurud-Din Marbu al-Banjari al-Makki.Ya Allah, jadikan hidupku sebagaimana kehidupan para ulama, amin ya Rabbal-^alamin bi-jah Sayyidina Muhammadinil-amin sayyidil-^ulama'il-^amilin...

Dicatat oleh Abu Nur al-Dununiyy http://al-dununiyy.blogspot.com/2010/02/senarai-ringkas-para-ulama-dari-kurun.html

Sunday, February 14, 2010

Perjumpaan Ilmiah

( PERJUMPAAN ILMIAH )


1. Islam.
Sesungguhnya agama yang diredhai Allah ialah agama Islam. Firman Allah ta^ala :Maksudnya : ”sesungguhnya agama disisi Allah adalah agama Islam”.


2. Hikmah penciptaan jin dan manusia.
Untuk diperintahkan Allah untuk agar beribadah kepada-Nya.
Firman Allah ta^ala :Maksudnya : ”Dan tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali (Aku perintahkan mereka) untuk beribadah kepada-Ku” ( surah az-Dzariyat: 56).

Sabda Rasulullah sallallahu ^alaihi wasallam:
Maksudnya : ”Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun”. ( Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim).


3. Kewajipan menuntut ilmu fardu ain.
Diwajibkan keatas setiap mukallaf untuk mempelajari kadar ilmu agama seperti aqidah, bersuci, solat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu, maksiat-maksiat hati, tangan,mata dan lain-lain.

Allah Ta^ala berfirman :
Maknanya : “katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui” – (Surah az-Zumar:9)

Sabda Rasulullah sallallahu ^alaihi wasallam :Maksudnya : ”menuntut ilmu agama adalah wajib keatas setiap muslim(lelaki dan perempuan)” (hadith riwayat al-Baihaqi).


4. Kewajipan mempelajari ilmu tauhid dan kelebihannya.
Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama,yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim. Ianya merupakan ilmu yang paling mulia berbanding dengan ilmu-ilmu lain kerana di dalamnya terkandung ilmu mengenali Allah ta^ala atas apa yang layak bagi-Nya, mengenali rasul-Nya, mensucikan Allah ta^ala dari sifat-sifat kekurangan yang tidak harus disandarkan kepada-Nya dan membebaskan para nabi dari tuduhan-tuduhan yang tidak layak terhadap mereka. Ilmu tauhid lebih afdhal (baik) daripada ilmu yang bersangkutan dengan hukum-hakam.

Firman Allah Ta^ala :
Maksudnya : “ Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan
melainkan Allah dan mohonlah keampunan bagi dosamu ”
(surah Muhammad: ayat19)

Ayat ini sangat jelas mengisyaratkan keutamaan ilmu usul atau tauhid dengan menyebut kalimah tauhid ( la ila ha illallah) lebih dahulu daripada perintah beristighfar atau memohon keampunan yang merupakan cabang agama.

Rasulullah sallallahu ^alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik-baik perbuatan, baginda menjawab;Maksudnya : ”iman kepada Allah dan rasul-Nya”. (Riwayat al-Bukhari)


Imam as-Syafie telah berkata :Maksudnya : “kami telah mendahului ilmu tauhid dahulu sebelum ilmu fekah”.

Imam Abu Hanifah telah menyebut di dalam kitabnya Fiqhul Absot :

اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام

Maksudnya : “ketahuilah bahawa ilmu tauhid itu lebih baik daripada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hakam”.

Manakala Imam Abu Hasan al-asy’ari telah berkata :
Maksudnya : ” Perkara pertama yang wajib dipelajari oleh seorang hamba itu adalah ilmu mengenal Allah, Rasul dan agamanya”.

Memadailah bagi menunjukkan kepentingan ilmu tauhid ini sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sohih daripada Jundub bin Abdullah yang bermaksud :

”Adalah kami bersama-sama Rasulullah sallallahu ’alaihi wasallam dan waktu itu kami muda remaja. Kami mempelajari mengenai iman dahulu sebelum kami mempelajari al-Quran. Kemudian barulah kami mempelajari al-Quran maka bertambahlah iman kami”.


5. Apakah erti Tauhid?
Imam al-Junayd telah mengatakan bahawa tauhid adalah :
Maksudnya : “Tauhid adalah mensucikan(Allah) yang tidak mempunyai permulaan daripada menyerupai makhluk-Nya”.


6. Allah tidak menyerupai makhluk, Dia ada tanpa tempat dan arah.
Firman Allah Ta^ala :


Maksudnya : “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”.

Ayat ini adalah ayat yang paling nyata di dalam al-Quran yang menjelaskan bahawa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya.

Ulama menyatakan bahawa alam(makhluk Allah) terbahagi kepada dua bahagian iaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbahagi kepada dua iaitu : benda yang tidak dapat dibahagikan lagi kerana telah mencapai batas terkecil(al-jawhar al-fard), dan benda yang dapat dibahagi menjadi bahagian-bahagian (jisim).

Benda yang terakhir ini (jisim) terbahagi kepada dua :-
1. Benda Lathif : sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan,ruh, angin dan sebagainya.
2. Benda Katsif : sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia,tanah,benda-benda padat dan selainnya.
Adapun sifat-sifat benda ialah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada ditempat dan arah,duduk,turun,naik dan sebagainya.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahawa Allah ta’ala sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan Allah juga tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda.

Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahawa Allah ada tanpa tempat dan arah.

Sabda Rasulullah sallallahu ^alaihi wasallam :
Maksudnya : ” Allah ada pada azali ( ada tanpa permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. ( Hadith riwayat al-Bukhari,al-Baihaqi dan Ibn al-Jarud).

Makna hadith ini bahawa Allah ada pada azali (tanpa permulaan), tidak ada sesuatu(selain-Nya) bersama-Nya. Pada azali belum ada angin, cahaya, kegelapan, Arasy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat,arah dan lain-lain.

Imam al-Baihaqi dalam kitabnya al-Asma wa as-Sifat mengatakan : ”Sebahagian sabahat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah sallallahu ’alaihi wasallam :Maknanya : ”Engkau az-Zohir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada sesuatu di atas Mu dan Engkaulah al-Bathin(yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu di bawah Mu” ( Hadith riwayat Muslim dan lainnya).

Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu di bawah-Nya bererti Dia tidak bertempat”.

Berkata sayyidina Ali bin Abi Talib :
Maksudnya : ”Allah ada pada azali dan belum ada tempat, dan Dia sekarang(setelah menciptakan tempat) tetap seperti sediakala, ada tanpa tempat”. (diriwayatkan oleh Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya al-farq bayna al-Firaq).


7. Dzat Allah tidak boleh dibayangkan.
Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Tsauban ibn Ibrahim Dzu an-Nun al-Misri(salah seorang murid Imam Malik) telah berkata :
Maksudnya : ”Apapun yang terlintas dalam benakmu (tentang Allah) maka Allah tidak menyerupai yang demikian itu(sesuatu yang terlintas dalam benak)”. (Diriwayatkan oleh Abu al-Fadl at-Tamimi dan al-Khatib al-Baghdadi).


8. Makna dua kalimah syahadah.

Di antara perkara yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, dan wajib diucapkan dengan segera jika dia (mukallaf) kafir, atau jika dia seorang muslim maka wajib mengucapkannya dalam solat ; adalah dua kalimat syahadat, iaitu :

أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Maksudnya : “Aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa nabi Muhammad itu pesuruh Allah”.

Makna أشهد أن لا اله الا الله : aku mengetahui, meyakini dan mengakui (dengan ucapan) bahawa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah.

Makna أشهد أنَّ محمّدًا رسول الله : "Aku mengetahui, meyakini dan mengakui (dengan ucapan) bahwa Muhammad ibn 'Abdullah ibn 'Abdul Muththalib ibn Hasyim ibn 'Abd Manaf al-Qurasyi (dari kabilah Quraisy) shallallahu 'alayhi wasallam adalah hamba Allah dan utusanNya kepada sekelian makhluk. Dan bahwa Muhammad lahir dan diutus (menjadi seorang Nabi dan Rasul) di Makkah, hijrah ke Madinah dan dimakamkan di sana".
Termasuk dalam kandungan makna syahadat kedua ini juga, meyakini bahawa Nabi Muhammad adalah benar dalam segala apa yang baginda bawa dan sampaikan dari Allah.


9. Sifat 13 bagi Allah.
Para ulama mengatakan hukum mengetahui sifat-sifat ini adalah fardu ain. Sifat-sifat ini berulang-ulang penyebutannya di dalam al-Quran samada pada lafaz mahupun maknanya. Sifat-sifat tersebut ialah :-
1.Al-Wujud : Allah ada,
2.Al-Qidam : sedia ada, Allah ada pada azali yang tidak bermula,
3.Al-Baqa’ : kekal abadi, tidak binasa dan tidak berakhir,
4.Mukhalafatu lil hawadith : maha suci daripada menyerupai segala yang baharu,
5.Qiyamuhu binafsihi : tidak berhajat kepada yang lain dan segala sesuatu berhajat kepada-Nya.
6.Al-Wahdaniyyah : Allah Esa,tidak ada sekutu bagi-Nya pada dzat,sifat dan perbuatan-Nya.
7.Al-Qudrah : Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu.
8.Al-Iradah : Allah berkehendak dan kehendak-Nya mengatasi kehendak makhluk.
9.Al-Hayat : yang Maha Hidup, Allah hidup dengan hidup yang azali tanpa memerlukan kepada ruh, daging, darah dan selainnya.
10.As-Sama’ : mendengar segala sesuatu tanpa perlu kepada alat dan pancaindera seperti telinga dan sebagainya.
11.Al-Basar : melihat segala sesuatu tanpa perlu kepada alat dan pancaindera seperti telinga dan sebagainya.
12.Al-Kalam : berkata-kata tanpa memerlukan kepada alat seperti lidah dan sebagainya. Dan kalam Allah bukan huruf,suara dan bahasa.
13.Al-Ilmu : mengetahui segala sesuatu, apa yang telah berlaku,sedang berlaku dan yang akan berlaku.


Disediakan oleh ;
Abu Ahmad As-syafie

Saturday, February 13, 2010

عرض المقالة :تفسير الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

ليس للحاكمِ أَنْ يحكمَ النَّاسَ والبلادَ بغيرِ شريعةِ القرءان .. ليس للحاكمِ أنْ يحكمَ النَّاسَ والبلادَ بغيرِ ما أنزل الله .. هذا حرامٌ لا يجوز .. فإذا حَكَمَ الحاكمُ النَّاسَ بغيرِ شرعِ الله أي إذا حَكَمَ وَفْقَ هذه القوانينِ التي وَضَعَهَا البَشَرُ فقد عصى الله تعالى وكان واقعًا في الذنب الكبيرِ القريب من الكفر ..ا

قال الله تعالى في سورةِ المائدة {ومَنْ لم يَحْكُمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمُ الكافرون} .. أنظر الآية 44 .. قال ابنُ عَبَّاسٍ في تفسيرِ هذه الآيةِ "إنه ليس بالكُفْرِ الذي يذهبونَ إليهِ إنه ليسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عن الْمِلَّةِ ومَنْ لم يَحْكُمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمُ الكافرونَ كُفْرٌ دونَ كُفْرٍ" ..ا

وهذا التفسيرُ ذَكَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الحاكمُ في[(المستدرَك)/كتاب التفسير]وصَحَّحَهُ ووافقهُ الذَّهَبيُّ على تصحيحه، وذَكَرَهُ الإمامُ أحمدُ في (كتاب أحكام النساء) .. فلْيَعْلَمْ هؤلاء الجاهلون، جماعةُ سَيِّد قُطْب، أنَّ مُجَرَّدَ الحُكْمِ بخلافِ ما أنزلَ الله من غيرِ جُحُودٍ لأحكامِ الإسلامِ ومن غيرِ تفضيلِ حُكْمِ القانونِ على حُكْمِ القرءانِ ومن غيرِ استحلالِ الحكمِ بغير ما أنزلَ الله لا يكونُ كُفْرًا مُخْرِجًا من المِلَّةِ .. هذه الآيةُ لا تعني الكفرَ الحقيقيَّ الذي يُخْرِجُ من الدِّينِ بل تعني الكفرَ الأصغرَ، ويقالُ له كُفْرٌ دونَ كُفْرٍ، لأنَّ الكُفْرَ كُفْرٌ أكبرُ وكُفْرٌ أصغرُ كما أنَّ الشِّرْكَ شركٌ أكبرُ وشِرْكٌ أصغر .. والحكمُ بغيرِ ما أنزلَ الله من غيرِ جحودٍ لأحكامِ القرءانِ ومن غيرِ تفضيلِ حُكْمِ القانونِ على حُكْمِ القرءانِ ومن غيرِ استحلالِ الحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ الله هو من هذا القِسْمِ الذي هو كُفْرٌ أصغرُ لا يُخْرِجُ من الإسلام ..ا

أيها الناسُ ، إنَّ شريعةَ القرءانِ أفضلُ الشَّرائعِ السَّمَاوِيَّةِ على الإطلاقِ وأفضلُ من هذه القوانينِ التي وَضَعَتْهَا الدُّوَلُ لتحكمَ بها شعوبَها .. فلا يَعْتَقِدَنَّ أحدٌ أنَّ هذه القوانينَ التي وَضَعَهَا البَشَرُ أفضلُ من شريعةِ القرءانِ فإنَّ هذا الاعتقادَ كُفْرٌ صريح .. ولا يَظُنَّنَّ أحدٌ أنَّ الله أباح لحُكَّامِنَا أنْ يتركوا العملَ بشريعةِ القرءانِ ليحكموا الشعوبَ بقوانينَ تنافي ما أنزلهُ الله في كتابهِ العزيزِ وعلى لسانِ نبيِّه الكريم ، بل يجبُ الاعتقادُ بأنَّ الحاكمَ إذا حَكَمَ بغير ما أنزل الله فقد وقع في الذنب الكبير واقتربَ من الكُفْرِ كما قال الله تعالى في سورةِ المائدة {ومَنْ لم يَحْكُمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمُ الكافرون} ، ، أي أنَّ الحكمَ بغيرِ ما أنزلَ الله من غيرِ جُحُودٍ لأحكامِ الإسلامِ ومن غيرِ تفضيلِ حُكْمِ القانونِ على حُكْمِ القرءانِ ومن غيرِ استحلالِ الحُكْمِ بغير ما أنزلَ الله كُفْرٌ أصغرُ دونَ الكفرِ الأكبر . ولكنْ من استحلَّ تَرْكَ العملِ بأحكامِ القرءانِ من أجلِ قوانينَ وَضْعِيَّةٍ من صُنْعِ البشرِ فقد كَفَرَ الكُفْرَ الحقيقيَّ المُخْرِجَ من الإسلام .. قال الإمامُ أبو جعفرٍ الطَّحَاوِيُّ في (عقيدتهِ) "ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا من أهلِ القِبْلَةِ بذنبٍ ما لم يستحلَّه"ا .. أي إلَّا إذا استحلَّه .ا

من معاصي اللِّسانِ الحُكْمُ بغيرِ حُكْمِ الله أيْ بغيرِ شَرْعهِ الذي أنزلهُ على نبيِّه صلَّى الله عليهِ وسلَّم .. يقولُ الله تعالى في سورةِ المائدة {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُون} .. اوالْحُكْمُ بغيرِ ما أنزلَ الله من الكبائرِ إجماعًا دونَ الكُفْرِ الحقيقيِّ إلَّا إذا كانَ عن جُحُودٍ لأحكامِ الإسلامِ أو تفضيلِ حُكْمِ القانونِ على حُكْمِ القرءانِ أو استحلالِ الحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ الله .وأمَّا الآياتُ الثَّلاثُ التي في سورةِ المائدةِ {ومَنْ لم يحكمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هم الكافرون} {ومَنْ لم يحكمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هم الظَّالمون}ا{ومَنْ لم يحكمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هم الفاسقون}.ا ا ا

فقد رَوَى مسلمٌ عن البَرَاء بنِ عازِبٍ أنَّ اليهودَ حَرَّفُوا حُكْمَ الله الذي أَنْزَلَهُ في التَّوْرَاةِ حيثُ حَكَمُوا على الزَّاني الْمُحْصَنِ بالْجَلْدِ والتَّحْمِيمِ وقد أَنْزَلَ الله الرَّجْمَ في التَّوْرَاةِ فنَزَلَتْ فيهِمُ الآياتُ المذكورةُ .. والتَّحْمِيمُ هو تسويدُ الْوَجْهِ بالْحُمَمِ أيْ بالْفَحْمِ ..ا

ومعنى هذه الآياتِ الثَّلاثِ أنَّ الْحُكْمَ بغيرِ ما أنزلَ الله ممنوع محظور .. وليس في الآيةِ الأُولى تكفيرُ الحاكمِ المسلمِ لِمُجَرَّدِ أنه حَكَمَ بغيرِ الشَّرْعِ ، فلا يجوزُ تكفيرُ المسلمِ الذي يحكمُ بغيرِ شَرْعِ الله من غيرِ أنْ يَجْحَدَ حُكْمَ الشَّرْعِ في قلبهِ أو بلسانهِ أو يُفَضِّلَ حُكْمَ القانونِ على حُكْمِ القرءانِ أو يستحلَّ تركَ العملِ بحُكْمِ القرءانِ وإنما يَحْكُمُ بهذه الأحكامِ العُرْفِيَّةِ التي تعارفَها النَّاسُ فيما بينَهم لكونها مُوَافِقَةً لأهواء النَّاسِ مُتَدَاوَلَةً بينَ الدُّوَلِ وهو غيرُ مُعْتَرِفٍ بصِحَّتِهَا على الحقيقةِ ولا مُعْتَقِدٌ لذلكَ وإنما غايةُ ما يقولُه إنه حُكْمٌ بالقانونِ ..ا

إنَّ تكفيرَ المسلمِ أي اعتبارَه خارجًا من الإسلام لِمُجَرَّدِ أنه حَكَمَ بالقانونِ بلا تفصيلٍ خَطَأٌ كبير . وقد قال عبدُ الله بنُ العبَّاسِ ، رضيَ الله عنهما ، في تفسيرِ قولهِ تعالى {ومَنْ لم يحكمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمُ الكافرون} "إنه ليس بالكُفْرِ الذي يذهبونَ إليهِ إنه ليسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عن الْمِلَّةِ ومَنْ لم يَحْكُمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمُ الكافرونَ كُفْرٌ دونَ كُفْرٍ " .. أيْ ذنبٌ كبير .. وهذا الأَثَرُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ صحيحٌ ثابتٌ رواهُ الحاكمُ في[(الْمُسْـتَدْرَكِ )/كتاب التفسير] وصَحَّحَهُ ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ على تصحيحه ..اا


ومِنْ عقائدِ أهلِ السُّـنَّةِ الْمُتَّفَقِ عليها أنهُ لا يُكَفَّرُ مسلمٌ بذنبٍ إنْ لم يستحلَّه وإنما يَكْفُرُ الذي يستحلُّه أيْ على الوَجْهِ الْمُقَرَّرِ عندَ أهلِ العِلْمِ فإنَّ المسألةَ يدخلُها تفصيلٌ فإنه إنِ استحلَّ معصيةً معلومًا حكمُها من الدِّينِ بالضَّرُورَةِ كأكلِ لحمِ الخِنْزِيرِ والرِّشْوَةِ فهو كُفْرٌ أيْ خروجٌ من الإسلامِ وإنْ لم يكنْ حكمُها معلومًا من الدِّينِ بالضَّرورةِ لم يَكْفُرْ مستحلُّها إلَّا أنْ يكونَ استحلالُه لها من باب رَدِّ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ بأنْ عَلِمَ بوُرُودِ الشَّرْعِ بتحريمِها فعاندَ فاستحلَّها لأنَّ رَدَّ النُّصُوصِ كُفْرٌ كما قالهُ النَّسَفِيُّ في (عقيدتهِ)ا المشهورةِ والقاضي عِيَاضٌ والنَّوَوِيُّ وغيرُهم . فإذا عُرِفَ ذلكَ عُلِمَ أنَّ ما يُوجَدُ في مُؤَلَّفَاتِ سَيِّد قُطْب من تكفيرِ مَنْ يحكمُ بغيرِ شرعِ الله تكفيرًا مُطْلَقًا بلا تفصيلٍ لا يوافقُ مَذْهَبًا من المذاهب الإسلاميَّة ، وإنما هو من رأيِ الخوارجِ الذينَ قاعدتُهم تكفيرُ مرتكبِ المعصية . فقد ذَكَرَ الإمامُ أبو منصورٍ البغداديُّ في كتابهِ (الفَرْقُ بينَ الفِرَق)ا وكتابهِ (تفسيرُ الأسماء والصِّفات) أنَّ صِنْفًا من الطَّائفةِ البَيْهَسِيَّةِ من الخوارجِ كانتْ تُكَفِّرُ السُّلْطَانَ إذا حَكَمَ بغيرِ الشَّرْعِ وتُكَفِّرُ الرَّعايا مَنْ تابعَه ومَنْ لم يتابعْه. كانوا يقولونَ ، أيْ طائفةٌ منهم، إذا كَفَرَ الإمامُ كَفَرَتِ الرَّعِيَّةُ .. فلْيُعْلَمْ أنَّ سَيِّد قُطْب ليس لهُ سَلَفٌ في ذلكَ إلَّا الخوارجُ ..ا

والله اعلم واحكما

http://www.a7bash.com/play-751.html

Friday, February 12, 2010

PERISTIWA ISRA' DAN MI'RAJ

SALAM REDAKSI

Para pembaca al huda yang budiman, di antara mukjizat besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam adalah Isra' dan Mi'raj, sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, peristiwa nyata yang telah terjadi dan kita wajib mempercayainya.

Tepatnya tanggal 27 Rajab, atas perintah Allah ta'ala Malaikat Jibril datang dengan
membawa kendaraan yang disebut dengan Buraq. Kendaraan yang mempunyai kecepatan yang luar biasa; sejauh mata Buraq memandang sejauh itu pulalah Buraq melangkah. Dengan tanpa meninggalkan jejak sang malaikat membuka atap rumah tempat Rasulullah tidur, perlahan-lahan Jibril membangunkan Rasulullah dan mengajaknya keluar untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berada di bumi maupun yang
berada di langit. Dari masjid al Haram Rasulullah memulai perjalanannya (Isra') dengan melewati beberapa tempat bersejarah hingga akhirnya beliau sampai di masjid al Aqsha, di masjid inilah Rasulullah dipertemukan dengan semua para nabi dan melakukan shalat dua raka'at dengan para nabi dan sekaligus menjadi imam mereka, ini juga merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia di antara para nabi.

Setelah Isra', Rasulullah yang ditemani Malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju Sidrat al Muntaha. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj; perjalanan yang dimulai dari masjid al Aqsha hingga ke atas sidrat al Muntaha, ke atas langit ke tujuh.

Hanya dalam waktu sepertiga malam saja Rasulullah sudah kembali ke tempat tidurnya dari perjalanan Isra' dan Mi'rajnya. Sungguh menakjubkan, namun itulah bukti kekuasaan Allah yang sempurna dan tidak ada bandingannya dan inilah yang disebut dengan Mukjizat; bukti kebenaran akan kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu 'alayhi Wasallam.

Lebih jelasnya tentang hikmah isra' dan mi'raj, mari kita baca ulasan ringkas al Huda kali ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat amin ya Rabbal 'alamin.


بسم الله الرحمن الرحيم
سبحن الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد )
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
(سورة الإسراء : 1 )

Maknanya : "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam
dari masjid al Haram menuju masjid al Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami
perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kekuasaan) kami" (Q.S. al Isra' : 1)
Tafsir ayat :
Dalam Bahasa Arab as-Sabhu maknanya at- Taba'ud; jauh. Jadi perkataan سبح الله تعالى
"bertasbihlah kepada Allah ta'ala" maknanya adalah jauhkan dan sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya, yaitu menyerupai makhluk dan segala sifatnya; seperti bentuk lathif
(yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin dan lainnya)
maupun benda katsif (yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pohon, batu, air dan
lainnya) maupun sifat-sifat keduanya; seperti berwarna, bergerak, diam, berukuran (baik yang
besar maupun yang kecil), menetap pada suatu arah atau tempat. Hal ini mengingat bahwa Allah mensucikan Dzat-Nya dari sifat-sifat ciptaan-Nya dalam firman-Nya :

( ليس كمثله شئ (سورة الشورى : 11
Maka seandainya Dia berupa bentuk, baik bentuk besar atau kecil niscaya banyak makhluk yang menyerupai-Nya.
Makna bi 'abdihi ( بعبده ) adalah hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad telah sampai pada derajat yang tinggi dan tingkatan yang luhur dalam peristiwa Mi'raj, Allah menyampaikan wahyu kepadanya yang
maknanya: "Wahai Muhammad dengan apa Aku memuliakanmu ?", Nabi menjawab : "Dengan
penisbatan (penyandaran) diriku kepada-Mu dengan sifat penghambaan ('ubudiyyah)".
Kemudian turunlah firman-Nya: "Subhanalladzi asra bi 'abdihi…". Maknanya: penyebutan
Rasulullah dengan dinisbatkan kepada Allah dalam ''abdihi"; hamba-Nya merupakan puncak
pemuliaan terhadap Rasulullah mengingat hamba-hamba Allah banyak, mengapa baginda secara khusus disebutkan dalam ayat ini sebagai hamba-Nya?, ini menunjukkan bahwa Rasulullah
dikhususkan dengan kemuliaan yang paling agung.
Firman-Nya lailan ( ليلا ) dibaca nashab sebagai zharaf (keterangan waktu). Jika dikatakan:
"Mengapa disertakan penyebutan malam ?", maka jawabnya adalah penyebutan lailan sebagai
penguat yang menunjukkan waktu atau masa terjadi peristiwa Isra' itu yang sangat singkat dan
sebentar saja, yaitu hanya dalam waktu kurang dari sepertiga malam saja. Sebab Nabi mengalami peristiwa tersebut hanya sebagian waktu malam saja dari Makkah menuju Syam.
Al Masjid al Haram adalah masjid di Makkah. Dinamakan demikian karena kehormatannya yakni kemuliaannya atas seluruh masjid-masjid yang ada di bumi ini, dengan memiliki hukum-hukum tertentu yang tidak berlaku bagi masjid lainnya. Seperti berlipat gandanya pahala amal yang dikerjakan di sana, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadits yang shahih seperti misalnya: sekali shalat di sana sebanding dengan seratus ribu kali shalat di selainnya (selain Masjid an-Nabawi dan Masjid al Aqsha), sedangkan shalat di masjid an-Nabawi sebanding dengan seribu kali shalat di masjid lainnya dan sekali shalat di masjid al Aqsha sebanding dengan lima ratus kali shalat di masjid lainnya. Al Masjid al Aqsha dinamakan demikian karena jaraknya yang jauh (dari Masjid al Haram).

Firman Allah : الذي باركنا حوله Maknanya : "Yang telah Kami berkati sekelilingnya", Dikatakan demikian karena al Masjid al Aqsha adalah tempat menetap para nabi dan tempat turunnya malaikat. Karena itulah Nabiyyullah Ibrahim 'alayhissalam menyatakan :

( إني ذاهب إلى ربي (سورة الصافات : 99 Maknanya : "Sesungguhnya aku pergi menuju
negeri (daratan syam) yang Allah memberiku petunjuk agar aku ke sana (supaya mendapat
ketenangan dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah) ". (Q.S. ash-shaffat : 99)

Nabi Ibrahim mengetahui hal ini dengan wahyu dari Allah kepadanya bahwa Syam (sekarang
Palestina, Yordania, Syiria dan Lebanon) merupakan negeri tempat turunnya rahmat. Kebanyakan wahyu turun di Syam, demikian juga para nabi kebanyakan di sana. Palestina (daerah Syam yang paling inti) juga tidak berada di bawah kekuasaan Namrud sehingga beliau dapat beribadah kepada Allah di sana tanpa diganggu atau disakiti, maka beliau berpindah dari negerinya (Iraq) menuju palestina. Kemudian setelah beberapa waktu beliau meninggalkan Surriyyah (budak perempuan yang digauli tuannya)-nya, Hajar dan anaknya Isma'il berada di Makkah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ta'ala agar penduduk Makkah dikaruniai rizki berupa buah-buahan dan Allah mengabulkan doanya. Oleh sebab Makkah
merupakan tanah gurun yang tidak ada tanaman, maka Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk memindahkan gunung Tha'if dari daratan Syam menuju Makkah dan malaikat Jibrilpun
memindahkan dan meletakkan gunung tersebut di sana. Di gunung ini tumbuh buah anggur dari jenis yang terbaik demikian juga buah delima dan lain-lain, udaranya sangat sejuk sehingga penduduk makkah memilihnya menjadi Mushthaf (lokasi pelesir di musim panas). Demikian penuturan al Azraqi dalam bukunya Akhbar Makkah, sebuah buku yang sarat dengan faedah.
Firman Allah : لنريه من آياتنا
Maknanya : "Agar Kami (Allah) perlihatkan kepadanya (Muhammad) pada malam tersebut
berbagai keajaiban dan tanda yang menunjukkan akan kekuasaan Kami (Allah)".

Perjalanan Isra' dimulai dari al Masjid al Haram setelah terlebih dahulu dada beliau dibelah dan
dicuci hatinya untuk dipenuhi dengan hikmah dan keimanan, agar beliau siap untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dengan hati yang kuat. Pada saat itu beliau berada di Makkah, Jibril datang pada malam hari dengan membuka atap rumah tanpa menjatuhkan debu, batu atau yang lainnya. Saat itu beliau sedang tidur antara pamannya, Hamzah dan sepupunya Ja'far ibn Abu Thalib. Mereka semua sedang berada di rumah putri Abu Thalib, Ummu Hani' binti Abu Thalib, saudara perempuan Ali ibn Abu Thalib di suatu
perkampungan yang bernama Ajyad.
Jibril membangunkan Nabi kemudian pergi bersamanya menuju al Masjid al Haram. Bersama Malaikat Jibril beliau berangkat dengan Buraq; seekor binatang surga yang bentuknya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda yang mampu melompat sejauh pandangannya. Di tengah perjalanan Isra' ini Rasulullah melewati beberapa tempat dan kota bersejarah, antara lain kota Yatsrib (Madinah), kota Madyan (kota Nabi Syu'aib), bukit Thur Sina'
(tempat Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah), dan Bayt Lahm (tempat Nabi Isa dilahirkan). Di tiap-tiap tempat ini Jibril selalu meminta Rasulullah untuk turun dan melakukan shalat dua raka'at (H.R. al Bayhaqi). Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak dalil tentang dibolehkannya "tabarruk" (meminta berkah dari Allah) dengan lantaran atsar (peninggalan) para nabi. Setelah Rasulullah sampai di Bayt al Maqdis (al Masjid al Aqsha), Rasulullah bersama para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa melakukan shalat berjama'ah dan beliau bertindak sebagai imam. Allah mempertemukan beliau dengan para nabi di sana sebagai penghormatan kepada beliau. Allah membangkitkan semua nabi yang sebelumnya telah wafat kecuali Nabi Isa karena beliau masih hidup di langit hingga sekarang. Kemudian Allah
ta'ala menambahkan kemuliaan untuk Nabi-Nya Muhammad dengan mengangkat delapan nabi
yaitu Nabi Adam, Isa, Yahya, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim ke langit dan mereka menyambut Rasulullah di sana.
Keajaiban-keajaiban Isra'. Di antara keajaiban ciptaan Allah yang disaksikan Rasulullah ketika Isra' adalah :
1. Dunia, Rasulullah melihatnya dalam bentuk seorang wanita tua yang renta. Hal ini
menggambarkan bahwa dunia dengan segala bentuk dan isinya yang menggairahkan akan
lenyap dan fana, sebagaimana seorang wanita yang ketika mudanya sangat cantik dan
menawan, akan hilang kecantikannya ketika sudah tua.

2. Iblis, Rasulullah melihat seseorang yang berada di pinggir jalan, dialah Iblis yang pada
mulanya beriman kepada Allah kemudian dia kafir karena menentang-Nya. Dia termasuk
dari golongan Jin, bukan malaikat (Q.S. al kahfi : 50). Iblis tidak berani berbicara kepada Rasulullah atau berbuat jelek terhadapnya dikarenakan kemuliaan dan keagungan beliau.

3. Para Mujahid di jalan Allah, Rasulullah melihat sekelompok kaum yang menanam dan menuai hasilnya dalam tempoh 2 hari. Jibril berkata kepada Rasulullah : "Merekalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah".

4. Para penceramah pembawa fitnah, Rasulullah melihat mereka memotong lidah dan bibir
mereka dengan gunting dari api.
Isra' Bukanlah Mimpi Telah menjadi ijma' (konsensus) para ulama salaf, khalaf, ahli hadits, ahli kalam, ahli tafsir dan ahli fiqh bahwa Rasulullah di-isra'-kan dengan jasad dan ruhnya serta dalam keadaan sadar (bukan mimpi). Inilah pendapat yang benar menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Anas ibn Malik, Umar ibn Khattab, Hudzaifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ath-Thabari dan yang lainnya.

Andaikata peristiwa Isra' tersebut hanyalah sekedar mimpi, maka orang-orang kafir Quraisy
tidak akan menentangnya dan peristiwa Isra' tersebut tidak akan menjadi salah satu mukjizat
Rasulullah yang terbesar.
Mi'raj
Kemukjizatan Mi'raj telah dinash secara jelas dalam hadits shahih, seperti yang
diriwayatkan Imam Muslim. Adapun dalam al Qur'an tidak ada nash yang menyebutkan lafazh
"Mi'raj". Namun ada ayat yang menjelaskan kejadian tersebut. Firman Allah ta'ala:
(14- ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى (النجم: 13
Maknanya : "Dan sungguh beliau (Rasulullah) telah melihat Jibril untuk yang kedua kalinya di Sidrat al
Muntaha" (Q.S. an-Najm : 13-14)
Mi'raj adalah perjalanan yang dimulai dari
Masjid al Aqsha hingga ke atas langit ke tujuh
dengan menaiki tangga yang terpaut di antara
langit dan bumi, dengan anak tangga yang terbuat
dari emas dan perak. Kisah Mi'raj ini secara
terperinci diriwayatkan dalam hadits yang shahih
riwayat Imam Muslim. Disebutkan dalam hadits
tersebut bahwa ketika Rasulullah bersama Jibril
sampai pada langit yang pertama, dibukalah pintu
langit tersebut setelah terjadi percakapan antara
Jibril dan penjaga pintu. Hal ini terjadi setiap kali
Rasulullah dan Jibril hendak memasuki tiap-tiap
langit yang tujuh. Di langit pertama, Rasulullah
bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua
bertemu dengan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu
dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu
dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan
Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi
Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi
Ibrahim shallallahu 'alayhim wasallam.
Keajaiban-keajaiban Mi'raj
Ketika Rasulullah berada di suatu tempat
yang berada di atas (suatu tempat yang lebih tinggi
dari langit ke tujuh), beliau diperlihatkan oleh Allah
beberapa keajaiban ciptaan-Nya. Antara lain :
1. al Bait al Ma'mur, yaitu rumah yang dimuliakan,
yang berada di langit ke tujuh. Setiap hari
70.000 malaikat masuk ke dalamnya lalu
keluar dan tidak akan pernah kembali lagi dan
seterusnya.
2. Sidrat al Muntaha, yaitu sebuah pohon yang
amat besar dan indah, tak seorangpun dari
makhluk yang dapat menyifatinya.
3. Surga, yaitu tempat kenikmatan yang
disediakan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya
yang beriman. Surga berada di atas langit
www.darulfatwa.org.au
yang ke tujuh dan sekarang sudah ada. Firman
Allah ta'ala :
( ( أعدت للمتقين ) (سورة ءال عمران : 133
Maknanya : "Telah disediakan (surga) bagi
orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Ali Imran :
133)
Di dalam surga Rasulullah juga melihat al
Wildan al Mukhalladun, yaitu makhluk yang
diciptakan Allah untuk melayani penduduk
surga. Mereka bukan Malaikat, Jin, atau
Manusia, mereka juga tidak punya bapak atau
ibu. Rasulullah juga melihat para bidadari. Jibril
meminta Rasulullah untuk mengucap salam
kepada mereka, dan mereka menjawab :
"Kami adalah wanita yang baik budi pekerti lagi
rupawan. Kami adalah istri orang-orang yang
mulia".
4. 'Arsy, yaitu makhluk Allah yang paling besar
bentuknya (H.R. Ibn Hibban) dan makhluk
kedua yang diciptakan Allah setelah air (Q.S.
Hud : 7). Imam al Bayhaqi mengatakan : "Para
ahli tafsir menyatakan bahwa 'arsy adalah
benda berbentuk sarir (ranjang) yang
diciptakan oleh Allah. Allah memerintahkan
para malaikat untuk menjunjungnya dan
menjadikannya sebagai tempat ibadah mereka
dengan mengelilinginya dan
mengagungkannya sebagaimana Ia
menciptakan ka'bah di bumi ini dan
memerintahkan manusia untuk mengelilinginya
ketika thawaf dan menghadap ke arahnya di
saat shalat" (lihat al Asma' wa ash-shifat, hlm.
497). 'Arsy bukanlah tempat bagi Allah, karena
Allah tidak membutuhkan tempat. Sayyidina
'Ali berkata :
إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه
أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق
Maknanya:"Sesungguhnya Allah menciptakan
'arsy untuk menunjukkan kekuasaan-Nya, dan
tidak menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya".
(Riwayat Abu Manshur al Baghdadi dalam al
farq bayna al firaq, hlm : 333)
Kembalinya Rasulullah dari Mi'raj
Sebagian ulama' mengatakan : perjalanan
Isra' dan Mi'raj hingga kembalinya Rasulullah ke
Makkah di tempuh dalam tempo sepertiga malam.
Setelah itu Rasulullah mengabarkan kejadian
tersebut kepada kaum kafir Quraisy, namun
mereka tidak percaya. Lalu mereka datang kepada
Abu Bakr ash-Shiddiq untuk menyatakan hal itu,
dan beliau membenarkan cerita Rasulullah seraya
mengatakan: "Aku mempercayainya ketika ia
www.darulfatwa.org.au
mengabarkan berita langit, mengapa aku tidak
mempercayainya mengenai berita bumi ?".
Orang-orang kafir dengan dipimpin oleh Abu
Jahal mendatangi Rasulullah untuk minta
penjelasan tentang sifat dan bentuk al Masjid al
Aqsha, karena mereka mengetahui bahwa
Rasulullah tidak pernah pergi ke sana sebelumnya.
Setelah Rasulullah menjelaskan secara mendetail,
di antara mereka yang pernah pergi ke sana
berkata : "Demi Tuhan, apa yang diterangkan
Muhammad adalah benar".
Hukum orang yang mengingkari Isra' dan Mi'raj
Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan salah
satu mukjizat terbesar yang dikaruniakan Allah
kepada Rasulullah. Peristiwa Isra' ini disebutkan
dalilnya dalam al Qur'an (surat al Isra' :1) dan
hadits shahih. Karenanya wajib beriman bahwa
nabi Muhammad shallahu 'alayhi wasallam
diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari
Makkah ke Masjid al Aqsha dalam keadaan sadar,
terjaga, dengan roh dan jasad. Inilah yang
dikatakan oleh seluruh ulama' salaf dan khalaf dari
kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Di antara
para sahabat yang menyatakan hal ini antara lain;
Ibn Abbas, Jabir, Anas, Umar, Hudzaifah, dan
lainnya. Para ulama' menyatakan : "orang yang
menginkari peristiwa Isra' berarti telah
mendustakan al Qur'an dan barang siapa yang
mendustakan al Qur'an maka ia jatuh dalam
kekufuran".
Sedangkan peristiwa Mi'raj disebut dengan
jelas dalam hadits-hadits yang shahih dan
disinggung dalam al Qur'an meski tidak secara
eksplisit (surat an-Najm (53): 13-15) dan masih
memungkinkan adanya penafsiran lain (ta'wil) dari
zhahir ayat tersebut. Namun demikian barang
siapa yang memahami bahwa Sidrat al Muntaha
yang disebut dalam ayat-ayat tersebut berada di
langit, lalu mengingkari peristiwa Mi'raj maka ia
jatuh dalam kekufuran. Jika ia tidak mengerti dan
tidak memahami demikian terhadap tafsiran ayatayat
tersebut maka ia tidaklah kufur.
Apakah Tujuan Isra' dan Mi'raj ?
Tujuan dan hikmah yang sebenarnya dari
Isra' dan Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah dan
memperlihatkan kepadanya beberapa keajaiban
ciptaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam
surat al Isra': 1 di atas :
( لنريه من آياتنا )
Maknanya: "Agar kami memperlihatkan kepadanya
sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami".
www.darulfatwa.org.au
serta mengagungkan beliau sebagai Nabi akhir
zaman dan sebaik-baik nabi di antara para nabi,
sekaligus sebagai penguat hati beliau dalam
menghadapi tantangan dan cobaan yang
dilontarkan oleh orang kafir Quraisy terlebih
setelah ditinggal mati oleh paman beliau Abu
Thalib dan isteri beliau Khadijah.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa tujuan dari Isra' dan Mi'raj bukanlah bahwa
Allah ada di arah atas, lalu Nabi naik ke atas untuk
bertemu dengan-Nya. Karena Allah ada tanpa
tempat dan arah, dan tempat adalah makhluk
sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada
makhluk-Nya. Allah ta'ala berfirman :
( ( فإن الله غني عن العالمين ) (سورة آل عمران : 97
Maknanya : "Maka sesungguhnya Allah maha kaya
(tidak membutuhkan) dari alam semesta". (Q.S. Al
Imran : 97)
Allah tidak disifati dengan salah satu sifat makhluk-
Nya seperti berada di tempat, arah atas, di bawah
dan lain-lain. Juga perkataan Imam ath-Thahawi :
" لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات "
"Allah tidak diliputi oleh salah satu arah penjuru
maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan,
kiri, depan, belakang), tidak seperti makhluk-Nya
yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut"
(lihat al 'Aqidah ath-Thahawiyyah karya al Imam
Abu Ja'far ath-Thahawi)
Hal ini merupakan ijma' ulama Islam
seluruhnya, maka barang siapa yang berkeyakinan
bahwa Allah bertempat dan berarah di atas atau
semua arah maka ia telah jatuh pada kekufuran.
Wahyu yang diterima Rasulullah pada saat Isra'
dan Mi'raj
Dalam hadits shahih yang sangat panjang
riwayat Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan
mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam hadits
tersebut diriwayatkan bahwa ketika Nabi berada di
atas Sidratul Muntaha beliau mendengar kalam
Allah di antaranya berisi kewajiban sholat 50 kali
dalam sehari semalam bagi umatnya. Kemudian
terjadilah dialog dengan Nabi Musa 'alayhissalam
yang menganjurkan agar Nabi meminta keringanan
kepada Allah dan akhirnya diwajibkan bagi ummat
Islam hanya lima kali sholat dalam sehari
semalam. Namun nilai sekali sholat tersebut
sebanding dengan sepuluh kali sholat sehingga
lima kali sholat sebanding dengan lima puluh kali
sholat.
Adapun proses penerimaan wahyu
tersebut adalah bahwa Nabi mendengar kalam
Allah yang Dzati, bukan berupa huruf, suara dan
www.darulfatwa.org.au
bahasa sebab kalam-Nya azali (ada tanpa
permulaan). Pada malam yang mulia dan penuh
berkah itu Allah membuka hijab dari Rasulullah; hal
yang dapat menghalanginya dari mendengar kalam
Allah yang azali. Allah memperdengarkan kalam-
Nya dengan Qudrah-Nya pada saat Rasulullah
berada di suatu tempat di atas Sidratul Muntaha ;
suatu tempat yang tidak pernah dikotori dengan
perbuatan maksiat dan bukan tempat di mana
Allah berada seperti dugaan sebagian orang sebab
Allah ada tanpa tempat.
Kisah-kisah tidak berdasar
1. Tidak boleh berkeyakinan bahwa pada saat
Mi'raj Allah mendekat kepada Rasulullah
sehingga jarak antara keduanya adalah dua
hasta atau lebih dekat lagi seperti anggapan
sebagian orang. Yang benar adalah bahwa
yang mendekat kepada Rasulullah adalah
Jibril, bukan Allah (baca tafsir surat an-Najm
(53) : 8-9) sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Imam al Bukhari (W. 256 H) dan lainnya
dari as-Sayyidah 'Aisyah radliyallahu 'anha.
Karenanya buku yang berjudul Mi'raj Ibnu
Abbas dan Tanwir al Miqbas min tafsir Ibn
Abbas (yang memuat beberapa hal yang
menyalahi syara') mesti dijauhi. Kedua buku
tersebut bukanlah karya Ibnu Abbas,
melainkan ada sebagian orang yang dengan
tanpa didukung dalil dan bukti yang kuat
menyandarkan kepadanya.
2. Kisah yang menyatakan bahwa ketika Jibril
telah sampai pada suatu tempat setelah
Sidratul Muntaha kemudian berkata kepada
Nabi : "Di sinilah seorang kawan berpisah
dengan kawan yang sangat dicintainya,
seandainya aku terus naik (ke atas) niscaya
aku akan terbakar". Ini adalah cerita dusta
yang tidak berdasar sama sekali.
3. Kisah yang mengatakan bahwa ketika
Rasulullah pada saat Mi'raj telah sampai ke
atas langit ke tujuh di suatu tempat dimana
beliau mendengar kalam Allah ta'ala dan beliau
berkata : at-Tahiyyatu lillah, lalu dijawab oleh
Allah : as-Salamu 'alayka ayyuha an-Nabiyyu
Warahmatullahi Wabarakatuh. Riwayat ini
meskipun tertulis dalam beberapa kitab
tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj dan
disampaikan oleh beberapa orang dalam
ceramah-ceramah peringatan Isra' dan Mi'raj
adalah kisah yang tidak Sahih (benar) karena
pada malam Isra' Mi'raj shighat atau lafazh
Tahiyyat belum disyari'atkan. Hanya sebagian
rawi-rawi pendusta saja yang meriwayatkan
kisah tersebut. Kisah dusta ini telah menyebar
www.darulfatwa.org.au
di banyak kalangan kaum muslimin maka
harus dijelaskan hal yang sebenarnya. Riwayat
tentang bacaan Tasyahhud atau Tahiyyat
yang benar adalah sebagai berikut:
Pada awalnya sebagian sahabat Rasulullah
sebelum disyari'atkan Shighat Tasyahhud,
mereka mengucapkan dzikir atau bacaan :
" السلام على الله ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل "
Lalu Rasulullah melarang mereka mengatakan
itu dan beliau mengatakan :
" إن الله هو السلام "
Maknanya : "Allah itu adalah as-Salam –yang
suci dari segala kekurangan- (jadi jangan
katakan : as-Salam 'ala Allah)".
Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada
mereka untuk mengatakan :
" السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "
Mukjizat Isra' dan Mi'raj selain penuh dengan
hikmah dan pelajaran juga merupakan ujian bagi
keimanan kita akan kekuasaan Allah ta'ala.
Apakah kita termasuk orang yang beriman dengan
sebenarnya atau justru mendustakan peristiwa
Isra' dan Mi'raj Nabi ini dengan dalih filsafat dan
logika, Wallahu A'lam wa Ahkam.

Friday, January 22, 2010

Kenali Wahabi

petikan dari - http://pasvspas.blogspot.com

KENALI WAHHABI MUSUH KITA
Saudara,

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak Subuh berqunut,

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak bertahlil bagi yang berumur singkat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak wirid berjemaah lepas sholat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak membaca Yaasin malam Jumaat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak menyambut mawlid Pemberi Syafa'at;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak bertawassul berhajat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak bertalqin berkhairat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak berlafaz niat "usholli" waktu solat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia tak nak Tarawih 20 rakaat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
bukan kerana dia Wahhabi pekat;

TAPI;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi memusuhi kita secara berselimut;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi mengkafirkan kita bulat-bulat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi kata kita ahli bid`ah lagi sesat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi kata kita khurafat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi menyembelih umat Islam di merata tempat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi kata kita tak ikut Qur`an dan Sunnah secara Salaf yang tepat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi halalkan darah kita atas alasan beraqidah Allah tanpa bertempat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi menghina dan mengherdik ulama-ulama kita ikut dia punya otak khianat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman sebagaimana Ulama' silam beribadat;

kita bermusuh dengan Wahhabi,
kerana Wahhabi berakidah yahudi bukan Islam yang hakiki dari langit;

WAHAI WAHHABI, LANA DINUNA WA LAKUM DINUKUM

Saturday, January 9, 2010

HEBATNYA SEORANG PEJUANG ISLAM!

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI AL-HABASYI

Nama dan Tempat Lahirnya:
Beliau adalah seorang yang alim, al-‘Allamah al-Muhaddis, pakar dalam ilmu fekah, dan kuat berhujah menentang golongan-golongan yang terpesong dari landasan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seorang yang zuhud dan bertaqwa, namanya ialah Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Jamei’, berasal dari Harar , berketurunan asy-Syaibi dan al-Abdary beliau juga merupakan Mufti Harar [dilantik menjadi mufti sebelum berumur 18 tahun].

Dilahirkan di bandar Harar pada tahun 1910 bersamaan 1328 Hijrah (beliau lahir lebih awal dari pada tahun yang tercatat, yang tercatat hanyalah yang tertera pada pendaftaran lama).

Pembesaran dan perjalanan hidup beliau:
Beliau telah dibesarkan di rumah yang penuh dengan kasih sayang pada ilmu agama. Beliau telah menghafal al Quran ketika berumur 7 tahun. Ayah beliau telah membacakan ke atasnya kitab al Muqaddimah al-Hadhramiah dan kitab al-Mukhtasar as-Saghir dalam ilmu fekah yang mana kitab tersebut amat mashyur di kawasannya.

Kemudian beliau mula menghafaz dari pelbagai matan-matan ilmu agama yang lain, kecenderungannya untuk mendalami ilmu hadis telah membuatkan beliau menghafal kitab-kitab hadis yang enam [??? ???] dan selainnya berserta dengan sanad-sanadnya sekali sehinggakan beliau telah diijazahkan meriwayat hadis-hadis nabi j ketika beliau kurang dari umur 18 tahun.

Tidak cukup dengan ulama di negaranya bahkan dia telah merantau keseluruh pelusuk Habsyah dan Somalia untuk menuntut ilmu dan mendengarnya daripada ulama setempat, oleh itu Syeikh Abdullah sanggup merintangi kesusahan dan kepayahan bahkan sekiranya dia mendengar ada orang alim disesuatu tempat maka dia akan bersegera pergi kepadanya seperti mana yang dilakukan ulama salafussolih yang terdahulu. Kehebatan, ketajaman fikiran dan kekuatan hafazannya yang hebat selain kemampuannya mendalami ilmu fekah Syafii dan usulnya dan mengetahui sudut khilaf dalam mazhab beliau juga sangat arif pendapat yang terdapat dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali hinggakan beliau akan menjadi tempat rujukan ke mana sahaja beliau pergi, beliau juga diminta untuk mengeluarkan fatwa di bandarnya Harar dan sekitarnya.

Beliau telah mempelajari ilmu fekah Syafii dan ilmu usulnya dan juga ilmu nahu dan kitab-kitab yang lain antaranya seperti Alfiah Zubad, Kitab Tanbih, Minhaj, Alfiah bin Malik, al-Luma’ as-Syirazi dan banyak lagi dari Syeikh Muhammad Abdul Salam al-Harary, Syeikh Muhammad Omar Jamei’ al-Harary, Syeikh Muhammad Rasyad al-Habasyi, Syeikh Ibrahim Abil Gaish al-Harary, Syeikh Yunus al-Habasyi dan Syeikh Muhammad Siraj al-Jabruty.

Manakala dalam ilmu bahasa arab beliau telah mengambilnya daripada Syeikh as-Soleh Ahmad al-Basir, Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Habasyi dan ulama-ulama lain. Lagi tiga mazhab fekah yang lain dan usulnya beliau telah ambil daripada Syeikh Muhammad al-Araby al-Fasy dan Syeikh Abdur Rahman al-Habasyi.

Dalam ilmu tafsir beliau telah mengambil dari Syeikh Syarif al-Habasyi di bandarnya iaitu Jimmah.

Beliau telah mempelajari ilmu hadis dari as-Syeikh Abu Bakar Muhammad Siraj al-Jabruty Mufti Habsyah dan Syeikh Abdul Rahman bin Abdillah al-Habasyi.

Beliau mempelajari ilmu Qiraat 14 dari dan ilmu Hadis dari gurunya yang alim iaitu Syeikh al-Muhaddis Ahmad Abdul al-Muttalib al-Jabaruty al-Habasyi , beliau adalah ketua guru kepada ahli-ahli ilmu Qiraat di Masjidil Haram di Mekah dan dari Syeikh Daud al-Jabruty al-Qori, Syeikh al-Muqri Mahmud Faiz ad-Dair Atony ilmu qiraat yang tujuh.

Ketika beliau berada di Mekah beliau sempat berkenalan dan bersahabat dengan ulama-ulama Mekah diantaranya ialah Syeikh al-Alim as-Said Alawi al-Maliki, Syeikh Amin al-Kitbi, Syeikh al-Muhaddis Muhammad Yasin al-Padani [berasal dari Padang, Indonesia], Syeikh Muhammad al-Araby at-Tabban, beliau juga pernah mengambil ijazah amalan zikir Tariqat an Naqsyabadiah dari Syeikh Abdul Ghafur al-Afghani An-Naqsyabandi.
Kemudian beliau telah pergi ke Madinah al-Munawwarah di sana beliau sempat belajar ilmu-ilmu hadis dan membaca hadis-hadis nabi dari Syeikh al-Muhaddis Muhammad bin Ali al-Siddiq al-Bakry al-Hindi al-Hanafi dan syeikh tersebut mengijazahkan ilmu hadis kepada beliau. Di sana juga beliau sempat pergi ke Maktabah Arif Hikmat dan Maktabah al-Mahmudiah dan mengkaji ilmu-ilmu di sana, dan di katakan beliau telah menghafaz hampir kesemua kitab di dalam maktabah-maktabah tersebut. Di Madinah juga beliau sempat bertemu dengan seorang ulama hadis iaitu Syeikh al-Muhaddis Ibrahim al-Khattani anak murid kepada seorang ulama yang masyhur iaitu Syeikh al-Muhaddis Abdul Qadir Syalbi. Adapun ijazah-ijazah ilmu agama yang beliau perolehi dari ulama-ulama memang sangat banyak tetapi tidak disebutkan di sini.

Selepas itu beliau menuju ke Baitul Muqaddis dan seterusnya ke dataran Syam yang dulu terkenal dengan seorang ulama yang sangat alim iaitu al Muhaddis Syeikh Badruddin al-Hasani tetapi beliau sudah lama meninggal dunia sebelum kedatangan Syeikh Abdullah al-Harary ke sana. Di sana Syeikh Abdullah al-Harary menjadi rujukan dalam masalah-masalah agama bahkan beliau mengembara ke desa-desa dan ke bandar-bandar di antara Dimashq, Beirut, Himsh, Hamah, Halab dan bandar-bandar yang lain di seluruh pelusuk bumi Syam, kemudian dia menetap di Jamik al-Khuthat di satu tempat yang bernama Khaimuriah di Dimashq dan menyampaikan ilmu-ilmu Islam yang berguna dan bermanfaat dan mengajarkannya berteraskan Manhaj atau metodologi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, para masyaikh, alim ulama Syam merujuk kepada Syeikh Abdullah tentang bermacam-macam masalah sehingga mereka mengatakan bahawa Syeikh Abdullah ini adalah pengganti kepada al Muhaddis Syeikh Badruddin al-Hasani dari segi ilmu. Kemudian beliau digelar sebagai “Al-Muhaddis Ad-Diyar Asy-Syamiyyah”.
Syeikh Abdullah telah menerima ijazah tariqat al-Rifaeyyah dari Syeikh Abdul Rahman al-Sabsabi al Hamawy dan dari Syeikh Tohir al-Kayaly al-Humsi. Beliau sempat menerima ijazah tariqat al-Qadiriyah dari Syeikh Ahmad al-Arbiny dan dari Syeikh at-Toyyib ad-Dimasyqi.

Pada tahun 1950 bersamaan dengan 1370 hijrah beliau telah pergi ke Beirut dan di sambut oleh ulama-ulama di sana seperti Syeikh Taufiq al-Hibry. Dan pada tahun 1969 bersamaan 1389 beliau diminta oleh Rector al-Azhar cawangan di Lubnan untuk mengajar ilmu akidah di sana.

Sifatnya:
Syeikh Abdullah adalah seorang yang warak, tawadhuk, kuat mengerjakan ibadat, banyak berzikir, sentiasa menggunakan masanya untuk menyampaikan ilmu agama dengan mengajar dan berzikir, seorang yang zuhud sehingga susah untuk melihat beliau dalam satu masa dia tidak menggunakan masanya melainkan menyempurnakan masa tersebut untuk mengajar atau zikir atau membaca atau menyampaikan nasihat. Kuat berpegang dengan Kitab [al-Quran] dan Sunnah, mempunyai ingatan dan kecerdasan akal yang kuat dengan hujah dan dalil yang teguh, sangat adil dalam munghukumkan sesuatu, sentiasa memerangi terhadap siapa sahaja yang melanggar syarak, mempunyai kekuatan dan semangat yang tinggi dalam amal makruf dan nahi munkar hinggakan golongan bidah berhasad dan menfitnahnya, tetapi Allah memberkati amalannya dan memelihara manhaj Ahlus Sunnah hinggakan telah lahir beribu-ribu anak muridnya bertebaran di muka bumi ini dari Negara Arab, Eropah, Afrika, Australia dan juga Asia.

Penulisannya:
Syeikh Abdullah al-Harary sebenarnya tidak mempunyai waktu yang mencukupi untuk mengarang banyak kitab kerana beliau amat sibuk dengan pengajaran dan memperbetulkan akidah-akidah manusia, di samping menentang golongan sesat yang mereka cipta perkara baru dalam agama. Walaubagaimanapun dalam kesibukan itu beliau tetap juga menulis pelbagai karangan dan risalah-risalah antaranya ialah :

1. Syarah Alfiah As-Suyuthi.
2. Qosidah Fil I’tiqodi.
3. As-Shirothul Mustaqiim.
4. Ad-Dalilul Qawim ‘Ala As-Shirothil Mustaqiim.
5. Mukhtasar Abdillah Al-Harary Al-kafil Bi ‘Ilmi Ad-Din Ad-Dharury ‘Ala Mazhabi Asy-Syafii.
6. Mukhtasar Abdillah Al-Harary Al-kafil Bi ‘Ilmi Ad-Din Ad-Dharury ‘Ala Mazhabi Al-Imam Malik
7. Mukhtasar Abdillah Al-Harary Al-kafil Bi ‘Ilmi Ad-Din Ad-Dharury ‘Ala Mazhabi Abi Hanifah.
8. Bughyah At-Tholib li Ma’rifatil Ilmi Ad-Deenil Wajib.
9. At-Ta’aqqub Al-Hatsits ‘Ala Man Tho’ana fi Ma Sohha Minal Hadis.
10. Nashratul Ta’aqqubil Hatsits ‘Ala Man Tho’ana Fima Sohha Minal Hadis
11. Ar- Rawa-ihuz Zakiyyah fi Maulidi Khairil Bariyyah.
12. Syarah Aqidah An- Nasafiyyah.
13. Syarah Al-fiyah Al-Zubad fi fiqhi Asy- Syafii.
14. Syarah Matan Abi Syujaa’ Fi Fiqhi Asy Syafii
15. Syarah As-Shirothil Mustaqiim.
16. Syarah Matnil ‘Ashmawiyyah.
17. Syarah Mutammimah Al-Aa jurumiyah fin Nahu.
18. Syarah Al-Baiquniyyah.
19. Shorihul Bayan fi Roddi ‘Ala Man Khalafal Quran.
20. Al-Maqoolaat As-sunniyyah fi Kasyfi Dhalalaat Ahmad bin Taimiyah.
21. Kitab Ad-Durrin Nadhidi Fi Ahkamit Tajwid.
22. Idzhar Al-‘Aqidah As-Sunniyyah bi Syarah al-‘Aqidah At- Thohawiyah.
23. At-Tahzir al-Wajib
24. Mandzumah “Nasihat At-Thullab”.
25. Risalah Fi Buthlan Da’wa Awwaliyyatil An-Nurul Muhammady.
26. Risalah Fi Roddi ‘ala Qaulil ba’dhi Innar Rasula ya’lamu kulla Syai’in ya’lamuhumullah.
27. Ad-Durarul Bahiyyah Fi Halli Alfadz Al-‘Aqidah At-Tahawiyah.
28. Al-Ghaaratul Imaniyyah Fi Roddi Mafasidi At-Tahriryyah.
29. Syarah Mandzumah As-Shibyan fil ‘Arudh
30. Syarah As-Sifat Ats-Salats ‘Asyarata Al-Wajib Lillah
31. Al’Aqidah Al-Munjiyyah
32. Syarah At-Tanbih
33. Syarah Manhaj At-Tullab.
34. Syarah Kitab Sullamit Taufiq ila Mahabbatillah ‘Ala Tahqiqi Lil Syeikh Abdillah Ba’lawi

Kewafatannya:
Beliau kembali ke Rahmatullah pada fajar hari selasa 2 Ramadhan 1429 Hijrah bersamaan 2 September 2008 Masihi di rumahnya di Beirut pada usia 105 tahun, disembahyangkan oleh jutaan umat Islam di Masjid Burj Abi Haidar Beirut dan di makamkan berdekatannya.

Beliau adalah ulama yang hebat dan dikenali dengan gelaran Al-Muhaddith (ulama pakar Hadith), Syeikhul Islam dan sebagainya dari gelaran yang mulia. Rahimakallahu Ya Syeikh Abdullah Al-Harari.

http://abu-syafiq.blogspot.com